Jesienne grillowanie - akcja promocyjna Weber

PROMOCJA „JESIENNE GRILLOWANIE ”
Regulamin udziału w promocji „Jesienne grillowanie”.
I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem promocji jest firma Weber-Stephen Deutschland GmbH,
Rheinstraße 194, 55218 Ingelheim („Weber”). Strona internetowa
Organizatora jest dostępna pod adresem: www.weber.com/PL. Kontakt z
Organizatorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: service-
PL@weber.com.
2. Promocja rozpoczyna się dnia 15.10.2022 r. o godz. 00:00 i kończy się
dnia 18.11.2022 r. o godz. 23:59 (Czas trwania promocji) lub do
wyczerpania zapasów promocyjnych. Udział w promocji jest możliwy tylko
w czasie trwania promocji.
3. Do udziału w promocji uprawnione są wyłącznie pełnoletnie osoby
fizyczne mieszkające na terenie Polski. Pracownicy firmy Weber-Stephen i
firm powiązanych z Weber-Stephen nie biorą udziału w promocji.
4. Zakupu promocyjnego można dokonać na stronie www.weber.com/PL
lub u autoryzowanego sprzedawcy Weber.
5. Po spełnieniu wszystkich warunków udziału w promocji uczestnik
promocji otrzyma jeden zestaw gratisowych akcesoriów (tj. Wielką Księgę
Grillowania Według Webera, Tom 2. – nr produktu: 18180 oraz Rękawicę
do grilla – nr produktu: 6472) do każdego zakupionego grilla biorącego
udział w promocji. Przedmioty z zestawu akcesoriów będą dostępne do
wyczerpania zapasów.
6. Po zakupie wybranego grilla, Kupujący musi zarejestrować swój zakup
na swoim koncie Weber ID
(https://www.weber.com/on/demandware.store/Sites-PLSite/
pl_PL/Login-Show?rurl=grill-register) nie później niż cztery tygodnie
po zakończeniu Okresu Oferty, tj. najpóźniej 18.12.2022. Kupujący będzie
musiał podać numer seryjny zakupionego produktu i przesłać kopię
dowodu zakupu na stronie internetowej na żądanie.
Numer seryjny zostanie zweryfikowany przez Organizatora, po czym
Kupujący otrzyma na ekranie potwierdzenie zamówienia, klient powinien
następnie postępować zgodnie z instrukcjami, aby otrzymać darmowy
zestaw akcesoriów.
7. Użytkownik otrzyma w ciągu maksymalnie 3 miesięcy zestaw
akcesoriów pod wskazany adres. Weber zastrzega sobie okres do 180 dni
na dostarczenie gratisowych produktów.
II. Grille i akcesoria uczestniczące w promocji
1. Warunkiem udziału w promocji jest zakup nowego grilla Grill węglowy
Kettle w edycji z okazji 70. Rocznicy (nr produktu: 19521004) na stronie
internetowej www.weber.com/PL/ lub u autoryzowanego sprzedawcy
Weber w czasie obowiązywania promocji i zarejestrowanie go na swoim
koncie Weber ID.
3. W uzasadnionych przypadkach (brak dostępności akcesorium na
stanach magazynowych z powodu problemów z dostawą, ograniczeń w
imporcie lub podobnych) Weber ma prawo dostarczyć zamiast
wskazanego akcesorium produkt o równej wartości rynkowej.
IV. Pozostałe postanowienia
1. W przypadku ostatecznej rezygnacji z zakupu lub odstąpienia od
umowy uczestnik postępowania niezwłocznie zwróci sprzedawcy także
darmowy zestaw akcesoriów. Koszty zwykłej przesyłki zwrotnej
(standardowa przesyłka DHL) ponosi Weber.
2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu udziału w
promocji okażą się bezskuteczne teraz lub w przyszłości, nie narusza to
skuteczności prawnej pozostałych postanowień Regulaminu udziału w
promocji.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji
uczestnicy winni zgłaszać na adres e-mailowy service-pl@weber.com.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika
oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14
(czternastu) dni od daty ich otrzymania.
Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie
powiadomiony e-mailowo na adres podany w reklamacji, e-mailem
wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej
reklamacji.
Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu
reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
4. Regulamin niniejszy podlega prawu polskiemu.
5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady
Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowopromocyjnych
dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
6. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do
Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w
Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
7. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w
związku z Państwa zarejestrowanym identyfikatorem Weber ID można
znaleźć w polityce prywatności na naszej stronie internetowej
www.weber.com.